MIKROKLIMA s.r.o.
Pálenecká 158/58z
Hradec Králové
500 04

tel.: +420 491 512 800
e-mail: info@mikroklima.cz

Průběh venkovní teploty v Hradci Králové (220 m.n.m.) za posledních 5 dnů

Airflow PROHOOD

Provádíme zakázkové měření průtoku vzduchu pomocí Airflow PROHOOD. Měřidlo je určeno k měření parametrů koncových vzduchotechnických elementů (klapky, štěrbiny, ...). K měřidlu nabízíme nástavce o rozměrech 600x600 mm a 310x1534 mm. Součástí měřidla je i vrtulkový anemometr o průměru 100 mm s teleskopickou tyčí.

Následující technické informace byly převzaty ze stránek výrobce.

PROHOOD přístroj k měření průtoku vzduchu na velkoplošných vyústkách i lopatkový anemometr
je mnohoúčelový přenosný elektronický přístroj k měření průtoku vzduchu u větracích a klimatizačních zařízení včetně vzduchotechniky čistých prostor. Problém s měřením celkového objemového průtoku na různých vyústkách s odlišnými turbulencemi vedl k vývoji tohoto měřícího principu, který zajistí rychlé dosažení správných údajů. ProHood je nejnovější přístroj měřící na takovémto principu. Při jeho vývoji byly zohledněny veškeré pozitivní vlastnosti předešlých modelů a navíc doplněny o řadu výhod, které ulehčí práci provozních techniků. Při měření přístrojem ProHood se ušetří hodně času zvláště na vířivých a velkoplošných vyústkách, navíc ještě při dosažení velmi dobré přesnosti. ProHood je vhodný k měření jak na straně sání, tak i na výtlaku. Směr proudění se na displeji graficky znázorní šipkami směřujícími nahoru či dolů.

Základní funkce
V provozu přívodu vzduchu prochází turbulentní proud vzduchu nástavcem k základně přístroje ProHood s definovaným průřezem. Zde je do pevného rámu zabudovaný systém dvou zploštělých na sobě těsně sedících hadovitě stočených trubek. Jedna z trubek vždy snímá přívod a druhá odvod vzduchu. Toto umožňuje, aby přístroj rozeznal směr proudění vzduchu. V trubkách jsou měřicí otvory rozmístěné rovnoměrně po celém průřezu. Vzduch, který vniká těmito otvory do trubek, směřuje k termickým senzorům. Výsledný signál vzniklý na základě fyzikálního průměrování jednotlivých proudů se velice přibližuje skutečné střední hodnotě rychlosti proudění vzduchu v daném místě. Při odsávání prochází vzduch směrem od základny k nástavci. Vstupní otvor je uspořádán tak, aby pro proudění vytvářel nejlepší možné podmínky. Kalibrace celého systému zaručuje pak velmi dobrou opakovanou přesnost. Přesnost přístroje ProHood je při standardním kontrolním měření nebo zaregulování velice uspokojivá. Při měřeních, kde jsou na přesnost výsledných hodnot objemového průtoku kladeny obzvlášť vysoké nároky, je nutné zohlednit také aktuální barometrický tlak a korekční faktor ATD (Air Terminal Device - korekční faktor koncového vzduchotechnického zařízení).

Korekční faktor ATD
Za ideálních podmínek proudění je ProHood velmi přesný přístroj. Odchylky proudění, které se v praxi vyskytují, souvisejí z velké části s charakterem proudění v důsledku designu koncových elementů a uspořádání celého vzduchotechnického zařízení. Přítomnost měřicího přístroje, jakým nástavec k měření objemového průtoku je, způsobí zpětný efekt, který je různý v závislosti na velikosti a stavu zařízení. Abychom u vzduchotechnických zařízení různého druhu dosáhli přesto přesných naměřených hodnot, byla speciálně pro tento účel vymyšlena metoda kalibrace přístroje ProHood srovnávacím měřením přímo na místě (s pomocí anemometrických hlav 35 nebo 100 mm - příslušenství ProHood). Získaná výsledná hodnota korekčního faktoru se do přístroje zadá pomocí tlačítka "ATD", čímž lze dosáhnout přesných výsledků. Již jednou zjištěný korekční faktor ATD se dá uložit do paměti a použít pro opakovaná měření. Každé koncové zařízení je sice trochu jiné, pokud však nedojde ke změnám v samotném systému, nedochází zde k zásadním odchylkám. V paměti vyhodnocovacího přístroje ProHood mohou být uloženy k dalšímu použití až 4 hodnoty ATD faktoru. Při jejich správném zadání lze přístrojem ProHood měřit velice přesně.

Paměť a další funkce
Do paměti přístroje ProHood lze uložit až 99 párů naměřených hodnot k pozdějšímu nebo okamžitému vyhodnocení např. během měření na jednotlivých vyústkách velkého vzduchotechnického zařízení. Každá jednotlivá naměřená hodnota je přitom již střední hodnota dosažená průměrováním jednotlivých hodnot naměřených během integračního času od 1 do 60 s snímaných v nastavitelném intervalu od 1 s. Z uložených středních hodnot z rozličných měřicích míst lze později podle potřeby nebo zájmu vyvolat z paměti zajímavé informace o celkově naměřené střední hodnotě, celkovém počtu měřicích míst, nebo o maximální a minimální hodnotě. Při měření termickými senzory má částečný vliv na přesnost i barometrický tlak. Pro korekci zohledněte proto také separátně naměřenou hodnotu barometrického tlaku vzduchu. Pomocí tlačítka ACT/STP (aktuální/standardní tlak) lze zohlednit také tuto změnu oproti standardním podmínkám (standardní nastavení pro s.h. vzduchu 1,2 kg/m3).

Lopatkový anemometr
Vyhodnocovací přístroj lze po vyjmutí z rámu přístroje ProHood použít samostatně jako komfortního lopatkového anemometru s indikací teploty. Stačí k němu připojit anemometrickou hlavu průměru 100 nebo 35 mm. K hlavě průměru 100 mm lze použít také nástavce k měření objemového průtoku vzduchu sad A a B z hmoty ABS, které jsou v nabídce zboží Airflow. Vyhodnocovací přístroj ve funkci lopatkového anemometru se využívá především ke zjištění faktoru ATD pro vysoce přesná měření přístrojem ProHood.

Nejdůležitější přednosti:

  • bezproblémové měření na vířivých vyústkách
  • přímá indikace objemového průtoku
  • nabídka nástavců pro různé velikosti vyústek
  • automatická indikace směru proudění (sání, výtlak)
  • vyhodnocovací přístroj i jako samostatný lopatkový anemometr
  • sériový port RS232C
  • jednoduchá dokumentace naměřených dat
  • průměrování měřených hodnot ve volitelném intervalu od 1 do 60 s
  • nízká hmotnost

Další technické údaje najdete zdePoslední aktualizace: 18.04.2012 11:54:16


(c) Mikroklima s.r.o. 2018